Andmekaitsepoliitika

Isikuandmete vastutav töötleja: AD 3DOORS OÜ
Juriidiline aadress: Värvi 5, 10162 Tallinn, Eesti
Registrikood: 10251693

 1. Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

AD 3DOORS OÜ (edaspidi AD3D) täidab äritegevuse juhtimisel ja teenuste osutamisel ELi Isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõudeid.

1.1 AD3D töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • teenuste haldamine ja osutamine,
 • klienditeenindus,
 • kliendisuhtlus alltöövõtjate või teenusepakkujatega,
 • krediidi- ja makseteenused, maksete vahendamine,
 • kasutajaandmete administreerimine,
 • ettevõtte juhtimisprotsesside tõhususe tagamine,
 • planeerimine ja ärianalüüs,
 • personalivalik ja personali juhtimine,
 • taotluste ja päringute läbivaatamine ja töötlemine.

1.2 AD3D töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks,
 • õigustatud huvi tagamiseks,
 • lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks,
 • isikuandmete subjekti nõusolekul.

1.3 Isikuandmeid võib kasutada ainult selles andmekaitsepoliitikas määratletud eesmärkidel.

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1 Selles dokumendis määratakse kindlaks AD3D füüsilisest isikust teenuseosutajate ehk lepingupartnerite (edaspidi „andmesubjekt(id) 1“) ja eraisikutest teenuse tellijate (edaspidi „andmesubjekt(id) 2“), ja mõlemad koos kasutatuna „andmesubjektid“, suhtes kohaldatavad isikuandmete kogumise, kasutamise ja kaitse põhimõtted.

 

2.2 AD3D registreerib andmesubjektide andmed oma tõlkehalduse andmebaasi, mis paikneb turvalises serveris Eestis. Selleks annab andmesubjekt 1 või andmesubjekt 2 kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul nõusoleku, mille alusel kannab AD3D töötaja andmed andmebaasi.

2.2.1 Andmesubjektide 1 osas on vajalikud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress(id), soovi korral skype`i kontakt, kontakttelefon(id), CV, isikukood, tunnistuste või diplomite koopiad, proovitööd, teave tõlgitavate keelepaaride ja hindade kohta, pangakonto andmed, andmesubjekti tõlkeprojektide loend ja väljavõtted sellest.

2.2.2 Andmesubjektide 2 osas on vajalikud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja kontakttelefon ning tellitavaid tõlkeprojekte puudutavad andmed.

2.3 Isikuandmeid kasutatakse:

 1. a) andmesubjektide 1 puhul tõlkijakandidaatide hindamiseks, sobivate kandidaatidega koostöösuhte sõlmimiseks, tõlkeprojektide haldamiseks, osutatud teenuste eest arveldamiseks ja AD3D äritegevusega seotud aruandluseks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
 2. b) andmesubjektide 2 puhul kliendisuhte sõlmimiseks, tõlkeprojektide haldamiseks ja teenuse eest arvete esitamiseks ja AD3D äritegevusega seotud aruandluseks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
 3. c) AD3D-l on andmete kolmandatele isikutele edastamise õigus seaduses sätestatud juhtudel.
 1. Isikuandmete säilitamise aeg

3.1 AD3D säilitab andmesubjektide isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise sätestatud eesmärkidele ja eeskirjadele niikaua kui see on hädavajalik ja kuni kehtib vähemalt üks nimetatud kriteeriumidest:

 • kuni AD3D-l on kooskõlas sisemiste reguleerivate aktidega õigus oma õigustatud huve teostada;
 • kuni AD3D-l on õigusaktidest tulenev andmete säilitamise kohustus;
 • kuni on olemas isikuandmete subjekti nõusolek.

3.2 Vananenud ja mittevajalikud andmed eemaldatakse asjakohasel viisil. 

 1. Õigus isikuandmetega tutvumiseks, kopeerimiseks, parandamiseks ja kustutamiseks

4.1 AD3D poolt töödeldavate andmesubjekti andmete kohta teabe saamiseks tuleb andmesubjektidel esitada kirjalik digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil info@ad3doors.ee.

4.2 AD3D suhtleb andmesubjektiga, kasutades andmesubjekti poolt antud kontaktandmeid (telefon, e-posti aadress, postiaadress).

4.3 Vastavalt eeskirjadele on andmesubjektidel õigus nõuda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, vaidlustada isikuandmete töötlemist ja taotleda isikuandmete parandamist. Andmete muutmise, parandamise ja värskendamise taotlused saab esitada e-posti teel tavataotlusena. Vaidlustamiste ja andmete kustutamise taotlused tuleb esitada punktis 4.1 kirjeldatud kujul.

4.4 Kui andmesubjektile 1 või andmesubjektile 2 tundub, et tema isikuandmete kaitse õigusi on rikutud, on andmesubjektidel õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelevalveasutusele.

 1. Nõusoleku tagasivõtmise õigus 

5.1 Andmesubjektil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ka siis, kui isikuandmete töötlemist on andmesubjekti nõusolekul juba alustatud, saates selle kohta digiallkirjastatud teate e-posti aadressile info@ad3doors.ee.

5.2 Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmesubjekti nõusoleku ajal toimunud andmete töötlemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei katkestata andmetöötlust, mis viiakse läbi muudel õiguslikel alustel. 

 1. Muudatused andmekaitsepoliitikas

6.1 AD3D-l on igal ajal õigus muudatuste tegemiseks, mis avaldatakse internetiportaalis www.ad3doors.ee. 

 1. Lõppsätted 

7.1 Antud andmekaitsepoliitika suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

7.2 Lepingulistest suhetest tulenevate vaidluste kohtualluvuse koht on Tallinn, Eesti.

Miks meie?

Maailmas on üha tähtsam silma paista. Head teksti toetab sisukas pilt. Ja vastupidi. Tõlkebüroo ülesanne on kiiresti muutuvas maailmas aina keerukam, kuid seda rohkem väljakutseid pakkuv. Tõlkimine ei tähenda ainult teksti edasiandmist, vaid selle kohandamist vastavalt keskkonnale, kasutades olemasolevaid või koostades uusi terminibaase ja tõlkemälusid ning luues uut teksti jätkuvalt täiendatavate tõlkemäluprogrammide keskkonnas. Vaatamata välisele tehnilisele küljele on tõlkimine sisult ometi kunst, mis vajab endiselt väga hea keeletajuga kogenud professionaale.

Tere tulemast AD 3DOORSi kliendiks!
ad3doors.ee

Kindel partner

AD 3DOORS tegutseb aastast 1992. Aastakümnete jooksul oleme välja töötanud kvaliteetse teenusevoo põhimõtted ja kujundanud meeskonna oma ala parimatest.
ad3doors.ee

Usaldusväärne

Meil on rõõm oma kogemusi ja oskusi klientidega igapäevaselt jagada. Lisaks pakume oma klientidele lisaväärtust, osutades kujundus-, küljendus– ja trükiteenuseid.
ad3doors.ee

Säästlik

Suhtume alati säästlikult klientide ressurssidesse. Nii näiteks hoiab klient oluliselt kokku korduvatelt tekstiosadelt, mida tõlgime tõlkemälu abil.