Andmekaitsepoliitika

Isikuandmete vastutav töötleja: AD 3DOORS OÜ
Juriidiline aadress: Värvi 5, 10162 Tallinn, Eesti
Registrikood: 10251693

 1. Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

AD 3DOORS OÜ (edaspidi AD3D) täidab äritegevuse juhtimisel ja teenuste osutamisel ELi Isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõudeid.

1.1 AD3D töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • teenuste haldamine ja osutamine,
 • klienditeenindus,
 • kliendisuhtlus alltöövõtjate või teenusepakkujatega,
 • krediidi- ja makseteenused, maksete vahendamine,
 • kasutajaandmete administreerimine,
 • ettevõtte juhtimisprotsesside tõhususe tagamine,
 • planeerimine ja ärianalüüs,
 • personalivalik ja personali juhtimine,
 • taotluste ja päringute läbivaatamine ja töötlemine.

1.2 AD3D töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks,
 • õigustatud huvi tagamiseks,
 • lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks,
 • isikuandmete subjekti nõusolekul.

1.3 Isikuandmeid võib kasutada ainult selles andmekaitsepoliitikas määratletud eesmärkidel.

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1 Selles dokumendis määratakse kindlaks AD3D füüsilisest isikust teenuseosutajate ehk lepingupartnerite (edaspidi „andmesubjekt(id) 1“) ja eraisikutest teenuse tellijate (edaspidi „andmesubjekt(id) 2“), ja mõlemad koos kasutatuna „andmesubjektid“, suhtes kohaldatavad isikuandmete kogumise, kasutamise ja kaitse põhimõtted.

 

2.2 AD3D registreerib andmesubjektide andmed oma tõlkehalduse andmebaasi, mis paikneb turvalises serveris Eestis. Selleks annab andmesubjekt 1 või andmesubjekt 2 kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul nõusoleku, mille alusel kannab AD3D töötaja andmed andmebaasi.

2.2.1 Andmesubjektide 1 osas on vajalikud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress(id), soovi korral skype`i kontakt, kontakttelefon(id), CV, isikukood, tunnistuste või diplomite koopiad, proovitööd, teave tõlgitavate keelepaaride ja hindade kohta, pangakonto andmed, andmesubjekti tõlkeprojektide loend ja väljavõtted sellest.

2.2.2 Andmesubjektide 2 osas on vajalikud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja kontakttelefon ning tellitavaid tõlkeprojekte puudutavad andmed.

2.3 Isikuandmeid kasutatakse:

 1. a) andmesubjektide 1 puhul tõlkijakandidaatide hindamiseks, sobivate kandidaatidega koostöösuhte sõlmimiseks, tõlkeprojektide haldamiseks, osutatud teenuste eest arveldamiseks ja AD3D äritegevusega seotud aruandluseks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
 2. b) andmesubjektide 2 puhul kliendisuhte sõlmimiseks, tõlkeprojektide haldamiseks ja teenuse eest arvete esitamiseks ja AD3D äritegevusega seotud aruandluseks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
 3. c) AD3D-l on andmete kolmandatele isikutele edastamise õigus seaduses sätestatud juhtudel.
 1. Isikuandmete säilitamise aeg

3.1 AD3D säilitab andmesubjektide isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise sätestatud eesmärkidele ja eeskirjadele niikaua kui see on hädavajalik ja kuni kehtib vähemalt üks nimetatud kriteeriumidest:

 • kuni AD3D-l on kooskõlas sisemiste reguleerivate aktidega õigus oma õigustatud huve teostada;
 • kuni AD3D-l on õigusaktidest tulenev andmete säilitamise kohustus;
 • kuni on olemas isikuandmete subjekti nõusolek.

3.2 Vananenud ja mittevajalikud andmed eemaldatakse asjakohasel viisil. 

 1. Õigus isikuandmetega tutvumiseks, kopeerimiseks, parandamiseks ja kustutamiseks

4.1 AD3D poolt töödeldavate andmesubjekti andmete kohta teabe saamiseks tuleb andmesubjektidel esitada kirjalik digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil info@ad3doors.ee.

4.2 AD3D suhtleb andmesubjektiga, kasutades andmesubjekti poolt antud kontaktandmeid (telefon, e-posti aadress, postiaadress).

4.3 Vastavalt eeskirjadele on andmesubjektidel õigus nõuda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, vaidlustada isikuandmete töötlemist ja taotleda isikuandmete parandamist. Andmete muutmise, parandamise ja värskendamise taotlused saab esitada e-posti teel tavataotlusena. Vaidlustamiste ja andmete kustutamise taotlused tuleb esitada punktis 4.1 kirjeldatud kujul.

4.4 Kui andmesubjektile 1 või andmesubjektile 2 tundub, et tema isikuandmete kaitse õigusi on rikutud, on andmesubjektidel õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelevalveasutusele.

 1. Nõusoleku tagasivõtmise õigus 

5.1 Andmesubjektil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ka siis, kui isikuandmete töötlemist on andmesubjekti nõusolekul juba alustatud, saates selle kohta digiallkirjastatud teate e-posti aadressile info@ad3doors.ee.

5.2 Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmesubjekti nõusoleku ajal toimunud andmete töötlemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei katkestata andmetöötlust, mis viiakse läbi muudel õiguslikel alustel. 

 1. Muudatused andmekaitsepoliitikas

6.1 AD3D-l on igal ajal õigus muudatuste tegemiseks, mis avaldatakse internetiportaalis www.ad3doors.ee. 

 1. Lõppsätted 

7.1 Antud andmekaitsepoliitika suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

7.2 Lepingulistest suhetest tulenevate vaidluste kohtualluvuse koht on Tallinn, Eesti.

Miksi me?

Maailmassa erottuminen on yhä tärkeämpää. Merkityksellinen kuva tukee hyvää tekstiä – ja päinvastoin. Käännöstoimiston tehtävä on nopeasti muuttuvassa maailmassa yhä monimutkaisempi, mutta sitäkin haastavampi. Kääntäminen ei ole vain tekstin kirjoittamista uudelleen toisella kielellä, vaan sen mukauttamista kohdekulttuuriin käyttäen käännösmuisteja ja termikantoja ja luoden uutta tekstiä käännösmuistiohjelmien muuttuessa jatkuvasti. Teknisyydestään huolimatta kääntäminen on pohjimmiltaan taidetta, joka tarvitsee edelleen kokeneita, kielitajultaan erinomaisia ammattilaisia.

Olet tervetullut asiakkaaksemme tai yhteistyökumppaniksemme!
ad3doors.ee

Varma kumppani

AD 3DOORS on toiminut vuodesta 1992 alkaen. Vuosikymmenten aikana olemme luoneet periaatteet laadukkaalle palveluvirralle, ja työntekijämme ovat alansa parhaimmistoa.
ad3doors.ee

Luotettava

Meillä on ilo jakaa kokemuksiamme ja tietotaitoamme asiakkaille joka päivä. Lisäksi annamme asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla suunnittelu-, taitto- ja painopalveluita.
ad3doors.ee

Taloudellinen

Käytämme asiakkaiden resursseja aina taloudellisesti. Asiakas säästää selvää rahaa esimerkiksi toistuvista tekstin osista, sillä ne käännetään käännösmuistin avulla.